Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật là chất nào sau đây

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúngNội dung chính

  • 1. Hô hấp ở thực vật là gì?
  • 2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật
  • 3. Con đường hô hấp ở thực vật
  • 4. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường
  • 5. Bài tập trắc nghiệm:
  • Video liên quan

Câu hỏi 1: Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

II. Hô hấp tạo ra những sản phẩm trung gian cho những quá trình tổng hợp những chất hữu cơ khác trong khung hình .
III. Phân giải kị khí gồm có quy trình Crep và chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp .
IV. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án đúng: B

Lời giải chi tiết

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II .
I đúng. Vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu .
II đúng. Vì hô hấp tạo ra những sản phẩm trung gian như axit pyruvic ; NADH, FADH2, để phân phối cho quá trình đồng điệu những chất .
III sai Vì phân giải kị khí không trải qua tiến trình quy trình Crep, không trải qua quy trình tiến độ chuỗi truyền electron .
IV sai. Vì phân giải kị khí chỉ diễn ra ở tế bào chất, không diễn ra ở ti thể

Câu hỏi 2: Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì thực vật thực thi phân giải kị khí để lấy ATP .
II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 tiến trình, trong đó CO2 được giải phóng ở quy trình tiến độ quy trình Crep .
III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP .
IV. Từ một mol glucozơ, trải qua hô hấp kị khí ( phân giải kị khí ) sẽ tạo ra 2 mol ATP .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án đúng: C

+ Ý I đúng vì : nếu có O2 thì thực vật triển khai phân giải hiếu khí, còn nếu không có O2 thì thực vật thực thi phân giải kị khí để lấy ATP .
+ Ý II đúng vì : Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 quá trình : đường phân, quy trình Crep và chuỗi chuyền electron, trong đó CO2 được giải phóng ở quy trình tiến độ quy trình Crep .
+ Ý III sai vì hô hấp sáng không tạo ATP .
+ Ý IV đúng vì từ một mol glucozơ, trải qua hô hấp kị khí ( phân giải kị khí ) sẽ tạo ra 2 mol ATP. ATP này được sinh ra ở tiến trình đường phân .

Câu 3: Khi nói về hô hấp hiếu khí của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì không xảy ra hô hấp hiếu khí .
II. Quá trình hô hấp hiếu khí luôn tạo ra ATP và nhiệt năng .
III. Phân tử O2 tham gia vào quy trình tiến độ ở đầu cuối của hàng loạt quá trình hô hấp .
IV. Quá trình hô hấp hiếu khí chỉ diễn ra ở bào quan ti thể .
A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Chọn đáp án D.

I đúng. Hô hấp hiếu khí bắt buộc diễn ra trong điều kiện kèm theo có khí oxi .
II đúng. Hô hấp hiếu khí tạo được khoảng chừng 32-36 ATP .
III đúng. O2 là chất nhận điện tử sau cuối để tạo thành nước .
IV đúng .

Cùng Toploigiai tìm hiểu về hiện tượng hô hấp ở thực vật nhé:

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

[CHUẨN NHẤT] Khi nói về hô hấp ở thực vật có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng– Hô hấp ở thực vật là quá trình quy đổi nguồn năng lượng của tế bào sống. Trong đó, những phân tử cacbôhiđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời nguồn năng lượng được giải phóng và một phần nguồn năng lượng đó được tích góp trong ATP .
– Phương trình tổng quát : C6H12O6 + 6O2 6 CO2 + 6 H2O + Q

2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

– Duy trì nhiệt độ thuận tiện cho những hoạt động giải trí sống của cây .
– Cung cấp nguồn năng lượng dưới dạng ATP cho những hoạt động giải trí sống của cây .
– Tạo ra những sản phẩm trung gian cho những quá trình tổng hợp những chất hữu cơ khác trong khung hình .

3. Con đường hô hấp ở thực vật

3.1. Phân giải kị khí

– Điều kiện :
+ Xảy ra trong rễ cây khi bị nghập úng hay trong hạt khi ngâm vào nước hoặc trong những trường hợp cây ở điều kiện kèm theo thiếu oxi .
– Gồm :
+ Đường phân : Là quá trình phân giải Glucôzơ đến axit piruvic ( xảy ra trong tế bào chất ) .

+ Lên men .

3.2. Phân giải hiếu khí

– Gồm quy trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp .
+ Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể. Khi có oxi, axit piruvic đi từ tbc vào ti thể. Tại đây axit piruvic chuyển hóa
– Theo quy trình Crep và bị oxi hoá trọn vẹn
+ Chuỗi chuyền electron diễn ra ở màng trong ti thể. Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong quy trình Crep được chuyền đến chuỗi chuyền electron đến oxi để tạo ra nước .
– Một phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng .

3.3. Hô hấp sáng

– Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng khi cường độ ánh sáng cao ở cây C3 .
– Nguyên nhân : Ở điều kiện kèm theo ánh sáng cao CO2 hết sạch, O2 nhiều thì enzim cacboxilaza chuyển thành ôxigenaza ôxi hóa sản phẩm quang hợp Ribulozơ-1, 5 – điphôtphat .
– Hô hấp sáng gây tiêu tốn lãng phí sản phẩm quang hợp .

4. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

4.1. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp

[CHUẨN NHẤT] Khi nói về hô hấp ở thực vật có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng (ảnh 2) – Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình nhờ vào lẫn nhau. Hô hấp cung ứng nguồn năng lượng và nguyên vật liệu cho quang hợp ngược lại quang hợp phân phối nguyên vật liệu cho hô hấp .

4.2. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường.

a. Nước

– Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp .

b. Nhiệt độ

– Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến số lượng giới hạn mà hoạt động giải trí sống của tế bào vẫn còn thông thường .

c. Hàm lượng CO2

[CHUẨN NHẤT] Khi nói về hô hấp ở thực vật có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng (ảnh 3)– CO2 là sản phẩm của hô hấp vì thế nếu CO2 được tích lại ( > 40 % ) sẽ ức chế hô hấp sử dụng CO2trong bảo quả nông sản .

5. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

A. Rễ. B. Thân. C. Lá. D. Quả
Đáp án : A
Giải thích : Ở rễ quá trình hô hấp diễn ra mạnh nhất để tạo ra áp suất thẩm thấu lớn giúp lông hút lấy được nước và những chất khoáng hòa tan cung ứng cho những hoạt động giải trí sống của cây .

Câu 2. Giai đoạn đường phân diễn ra tại

A. Ti thể. B. Tế bào chất. C. Lục lạp. D. Nhân .
Đáp án : B

Câu 3.Hô hấp là quá trình

A. oxi hóa những hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng thiết yếu cho những hoạt động giải trí sống của khung hình .
B. oxi hóa những hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng thiết yếu cho những hoạt động giải trí sống của khung hình .
C. oxi hóa những hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng thiết yếu cho những hoạt động giải trí sống của khung hình .
D. khử những hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng thiết yếu cho những hoạt động giải trí sống của khung hình .
Đáp án : A

Câu 4.Chu trình Crep diễn ra trong

A. Chất nền của ti thể. B. Tế bào chất .
C. Lục lạp. D. Nhân .
Câu 5. Các tiến trình của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào ?
A. Chu trình crep Đường phân Chuối truyền electron hô hấp .
B. Đường phân Chuỗi truyền electron hô hấp Chu trình Crep .
C. Đường phân Chu trình Crep Chuỗi truyền electron hô hấp .
D. Chuỗi truyền electron hô hấp Chu trình Crep Đường phân .

Câu 6. Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng

A. ( – 5 oC ) – ( 5 oC ), tùy theo loại cây ở những vùng sinh thái xanh khác nhau .
B. ( 0 oC ) – ( 10 oC ), tùy theo loại cây ở những vùng sinh thái xanh khác nhau .
C. ( 5 oC ) – ( 10 oC ), tùy theo loại cây ở những vùng sinh thái xanh khác nhau .
D. ( 10 oC ) – ( 20 oC ), tùy theo loại cây ở những vùng sinh thái xanh khác nhau .
Đáp án : B

Câu 7.Sản phẩm của phân giải kị khí (đường phân và lên men) từ axit piruvic là

A. rượu etylic + CO2 + nguồn năng lượng .
B. axit lactic + CO2 + nguồn năng lượng .
C. rượu etylic + nguồn năng lượng .
D. rượu etylic + CO2 .
Đáp án : A

Giải thích: Quá trình phân giải kị khí từ axit piruvic có 2 con đường:

Axit piruvic rượu etylic + CO2 + nguồn năng lượng
Axit piruvic axit lactic + nguồn năng lượng

Video liên quan

Source: https://thevesta.vn
Category: Sản Phẩm