Giải vở bài tập toán 4 bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a ) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + ….. = ……
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ……
b ) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – ….. = ……
Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là …..
c ) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + ….. = ……
Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là ……
d ) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ….. = ……
Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ……

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó .

Lời giải chi tiết:

a ) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75 .
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75 .
b ) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – 7 = 178 .
Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là 178 .
c ) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + 6 = 429 .
Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429 .
d ) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37 .

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a ) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là … … …
b ) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là … … …
c ) Giá trị của biểu thức 200 × c với c = 4 là … … …
d ) Giá trị của biểu thức 600 : \ ( x \ ) với \ ( x \ ) = 3 là … … …

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó .

Lời giải chi tiết:

a ) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là 390 .
b ) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là 360 .
c ) Giá trị của biểu thức 200 × c với c = 4 là 800 .
d ) Giá trị của biểu thức 600 : \ ( x \ ) với \ ( x \ ) = 3 là 200.

Bài 3

Viết vào ô trống ( theo mẫu ) :

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó .

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Source: https://thevesta.vn
Category: Bản Tin