Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi

Bộ 18 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 20 : Cân bằng nội môi có đáp án, tinh lọc với những câu hỏi trắc nghiệm vừa đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11 .
Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 có đáp án

Câu 1. Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

A. Bộ phận tiếp đón kích thích → bộ phận điều khiển và tinh chỉnh → bộ phận thực thi → bộ phận đảm nhiệm kích thích

Quảng cáo

B. Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh → bộ phận đảm nhiệm kích thích → bộ phận thực thi → bộ phận tiếp đón kích thích
C. Bộ phận tiếp đón kích thích → bộ phận thực thi → bộ phận điều khiển và tinh chỉnh → bộ phận tiếp đón kích thích
D. Bộ phận triển khai → bộ phận tiếp đón kích thích → bộ phận tinh chỉnh và điều khiển → bộ phận tiếp đón kích thích
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2. Liên hệ ngược xảy ra khi

A. điều kiện kèm theo lý hóa ở môi trường tự nhiên trong sau khi được kiểm soát và điều chỉnh, ảnh hưởng tác động ngược đến bộ phận tiếp đón kích thích
B. điều kiện kèm theo lý hóa ở thiên nhiên và môi trường trong trước khi được kiểm soát và điều chỉnh, ảnh hưởng tác động ngược đến bộ phận tiếp đón kích thích
C. sự vấn đáp của bộ phận triển khai làm biến hóa những điều kiện kèm theo lý hóa ở môi trường tự nhiên trong
D. điều kiện kèm theo lý hóa ở môi trường tự nhiên trong trở lại thông thường trước khi được kiểm soát và điều chỉnh, ảnh hưởng tác động ngược đến bộ phận tiếp đón kích thích
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A. TW thần kinh hoặc tuyến nội tiết
B. những cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu …

Quảng cáo

C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm
D. cơ quan sinh sản
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 4. Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

A. tuyến tụy → insulin → gan và tế bào khung hình → glucozơ trong máu giảm
B. gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung hình → glucozơ trong máu giảm
C. gan → tuyến tụy và tế bào khung hình → insulin → glucozơ trong máu giảm
D. tuyến tụy → insulin → gan → tế bào khung hình → glucozơ trong máu giảm
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5. Bộ phận thực hiện trong cơ chế diu trì cân bằng nội môi là

A. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm
B. TW thần kinh
C. tuyến nội tiết
D. những cơ quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu, …
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 6. Chức năng của bộ phận thực hiện cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A. tinh chỉnh và điều khiển hoạt động giải trí của những cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn
B. làm tăng hay giảm hoạt động giải trí trong khung hình để đưa thiên nhiên và môi trường trong về trạng thái cân đối và không thay đổi
C. đảm nhiệm kích thích từ môi trường tự nhiên và hình thành xung thần kinh
D. tác động ảnh hưởng vào những bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Những chức năng nào dưới đây không phải của bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi?

( 1 ) tinh chỉnh và điều khiển hoạt động giải trí của những cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn
( 2 ) làm tăng hay giảm hoạt động giải trí trong khung hình để đưa thiên nhiên và môi trường trong về trạng thái cân đối và không thay đổi
( 3 ) tiếp đón kích thích từ thiên nhiên và môi trường và hình thành xung thần kinh
( 4 ) làm biến hóa điều kiện kèm theo lý hóa của thiên nhiên và môi trường trong khung hình
Phương án vấn đáp đúng là
A. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) B. ( 1 ), ( 3 ) và ( 4 )
C. ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 ) D. ( 1 ), ( 2 ) và ( 4 )
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 8. Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong

A. tế bào B. mô
C. khung hình D. cơ quan
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 9. Trật tự đúng về cơ chế duy trì huyết áp là :

A. huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén mạch máu → trung khu điều hòa tim mạch ở hành não → tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn → huyết áp tăng cao → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu
B. huyết áp tăng cao → trung khu điều hòa tim mạch ở hành não → thụ thể áp lực đè nén mạch máu → tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn → huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu
C. huyết áp tăng cao → thụ thể áp lực đè nén mạch máu → trung khu điều hòa tim mạch ở hành não → tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn → huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu
D. huyết áp tăng cao → thụ thể áp lực đè nén mạch máu → trung khu điều hòa tim mạch ở hành não → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu → tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn → huyết áp thông thường

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 10. Những hoocmôn do tuyến tụy tiết ra tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào sau đây ?

A. điều hóa hấp thụ nước ở thận
B. duy trì nồng độ glucozơ thông thường trong máu
C. điều hòa hấp thụ Na + ở thận
D. điều hòa pH máu
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Khi hàm lượng glucozơ trong máu giảm, cơ chế điều hòa diễn ra theo tật tự nào ?

A. tuyến tụy → glucagôn → gan → glicôgen → glucozơ trong máu tăng
B. gan → glucagôn → tuyến tụy → glicôgen → glucozơ trong máu tăng
C. gan → tuyến tụy → glucagôn → glicôgen → glucozơ trong máu tăng
D. tuyến tụy → gan → glucagôn → glicôgen → glucozơ trong máu tăng
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 12. Trật tự đúng về cơ chế điều hòa hấp thụ Na+ là

A. huyết áo giảm làm Na + giảm → thận → rênin → tuyến trên thận → anđôstêrôn → thận hấp thụ Na + kèm theo nước trả về máu → nồng độ Na + và huyết áp thông thường → thận
B. huyết áo giảm làm Na + giảm → tuyến trên thận → anđôstêrôn → thận → rênin → thận hấp thụ Na + kèm theo nước trả về máu → nồng độ Na + và huyết áp thông thường → thận
C. huyết áo giảm làm Na + giảm → tuyến trên thận → rênin → thận → anđôstêrôn → thận hấp thụ Na + kèm theo nước trả về máu → nồng độ Na + và huyết áp thông thường → thận
D. huyết áo giảm làm Na + giảm → thận → anđôstêrôn → tuyến trên thận → rênin → rênin → thận hấp thụ Na + kèm theo nước trả về máu → nồng độ Na + và huyết áp thông thường → thận
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 13. Cho các hoocmôn sau :

( 1 ) anđôstêrôn
( 2 ) ADH
( 3 ) glucagôn
( 4 ) insulin
( 5 ) rênin
Có bao nhiêu hoocmôn do tuyến tụy tiết ra ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Số hoocmon do tuyến tụy tiết ra là : ( 3 ), ( 4 )

Câu 14. Các hoocmôn do tuyến tụy tiết ra có vai trò cụ thể như thế nào?

( 1 ) dưới tính năng phối hợp của insulin và glucagôn lên gan làm chuyển glucozơ thành glicôgen dự trữ rất nhanh
( 2 ) dưới tác động ảnh hưởng của glucagôn lên gan làm chuyển hóa glucozơ thành glicôgen, còn dưới tác động ảnh hưởng của insulin lên gan làm phân giải glicôgen thành gluco zơ
( 3 ) dưới công dụng của insulin lên gan làm chuyển glucozơ thành glucagôn dự trữ, còn dưới tác động ảnh hưởng của glucagôn lên gan làm phân giải glicôgen thành gluco zơ
( 4 ) dưới công dụng của insulin lên gan làm chuyển glucozơ thành glicôgen dự trữ, còn với tác động ảnh hưởng của glucagôn lên gan làm phân giải glicôgen thành glucozơ
Có bao nhiêu phát biểu đúng ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Phát biểu đúng ( 4 )

Câu 15. Trật tự đúng về cơ chế hấp thụ nước là

A. áp suất thẩm thấu tăng → vùng dưới đồi → tuyến yên → ADH tăng → thận hấp thụ nước trả về máu → áp suất thẩm thấu thông thường → vùng dưới đồi
B. áp suất thẩm thấu thông thường → vùng dưới đồi → tuyến yên → ADH tăng → thận hấp thụ nước trả về máu → áp suất thẩm thấu tăng → vùng dưới đồi
C. áp suất thẩm thấu tăng → tuyến yên → vùng dưới đồi → ADH tăng → thận hấp thụ nước trả về máu → áp suất thẩm thấu thông thường → vùng dưới đồi
D. áp suất thẩm thấu tăng → vùng dưới đồi → ADH tăng → tuyến yên → thận hấp thụ nước trả về máu → áp suất thẩm thấu thông thường → vùng dưới đồi
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 16. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế

A. điều hòa huyết áp
B. duy trì nồng độ glucozơ trong máu
C. điều hòa áp suất thẩm thấu
D. điều hòa huyết áp và áp suất thẩm thấu
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 17. Những cơ quan nào dưới đây có khả năng tiết ra hoocmôn tham gia cân bằng nội môi?

( 1 ) tụy
( 2 ) gan
( 3 ) thận
( 4 ) lá lách
( 5 ) phổi
Phương án vấn đáp đúng là
A. ( 1 ) và ( 4 ) B. ( 1 ) và ( 3 )
C. ( 1 ) và ( 2 ) D. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 )
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 18. Vai trò của insulin là tham gia điều tiết khi hàm lượng glucozơ trong máu

A. cao, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu thấp
B. thấp, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu cao
C. cao, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu cũng cao
D. thấp, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu cũng thấp
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://thevesta.vn
Category: Dịch Vụ